Page 1 of 1

เอ็นดูตั๋วเก่า แปลว่า

Posted: Sun Oct 25, 2020 5:18 pm
by ภาษาเหนือ
เอ็นดูตั๋วเก่า แปลว่า
ดูที่คอมเม้นด้านล่าง

Re: เอ็นดูตั๋วเก่า แปลว่า

Posted: Fri Jan 01, 2021 5:55 pm
by ภาษาเหนือ
แปลว่า
สงสารตัวเอง
เหมือนเวลาโดนเท แล้ว พูดว่า สงสารตัวเอง