การจดทะเบียนสมรสในประเทศฟินแลนด์

แนะนำโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวในไทย ทริปไหนใครอยากแบ่งปันเชิญที่นี่
admin
Administrator
Administrator
Posts: 284
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:27 pm
Thailand
Contact:

การจดทะเบียนสมรสในประเทศฟินแลนด์

ข้อมูลby admin » Sun Oct 26, 2014 8:31 pm

การจดทะเบียนสมรส และ การจดทะเบียนหย่า1. การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ระหว่างชาวฟินแลนด์ และคนไทย

กรุณาดูรายละเอียดจากสถานทูตฟินแลนด์ ในประเทศไทย www.finland.or.th
2. จดทะเบียนสมรสในประเทศฟินแลนด์

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับคนไทย และขั้นตอนการรับรองเอกสาร:

1. เอกสารรับรองความเป็นโสด ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอหรือเขตที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่

2. เอกสารการหย่า กรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่ามาก่อน

3. นำเอกสารรับรองความเป็นโสด และ เอกสารการหย่า (ถ้ามี) ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วนำเอกสารฉบับแปลพร้อมต้นฉบับ

ไปขอรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ที่อยู่ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แผนกนิติกรณ์ ชั้น 3 ( เวลา 08.30 – 14.30 )123 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2575 1056-59 โทรสาร 0-2575-1054

หรือส่งทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดจาก http://www.consular.go.th/main/th/services/1298

4. นำเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลแล้วไปขอรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์, กรุงเทพมหานคร

ประจำประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูจาก

http://www.finland.or.th/public/default ... ture=th-THหมายเหตุ หนังสือรับรองความเป็นโสด ต้องติดต่อขอจากทางที่ว่าการอำเภอหรือเขตที่ผู้ร้องมีถิ่นพำนักอยู่เท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถออกให้ได้ กรณีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศท่านสามารถทำหนังสือ

มอบอำนาจส่งให้ญาติดำเนินการแทนได้ การทำหนังสือมอบอำนาจนี้ต้องมาทำที่สถานทูตด้วย

ตนเองระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 -12.00 น. เท่านั้นเอกสารประกอบการขอหนังสือมอบอำนาจ

1. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยพร้อมสำเนา

2. คำร้องขอนิติกรณ์ ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจมากรอกที่สถานทูตฯ

3. ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 15 ยูโร
4. กรณีมีความประสงค์จะติดต่อสอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต

สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. เท่านั้น หมายเลข 09 612 2640


3. การจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูต

การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติและเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทยเท่านั้น ไม่ได้มีการแจ้งการสมรสในประเทศฟินแลนด์
การขอจะทะเบียนฯ ต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการผู้ขอจดทะเบียนจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประสงค์ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอจดทะเบียนสมรส- หย่า กรุณาสอดซองปิดแสตมป์ส่งถึง
Royal Thai Embassy,Bulevardi 12 , 00120 Helsinki
ระบุมุมซองว่า “ ขอคำร้องจดทะเบียนสมรส / หย่า ”เอกสารประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรสมี ดังนี้


กรอกรายละเอียดในคำร้องขอจดทะเบียนสมรส และลงชื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
หนังสือรับรองสถานะภาพทางการสมรส ( รับรองความเป็นโสด ) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ในวันจดทะเบียนสมรสต้องนำพยานไปด้วย 2 คน พยานต้องนำหนังสือเดินทาง
และบัตรประชาชนมาด้วย

หมายเหตุ : การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิมีผลสมบูรณ์
ตามกฏหมายไทย แต่ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฏหมายฟินแลนด์หากประสงค์จะให้การจดทะเบียนสมรสมีผล
ทางกฏหมายฟินแลนด์ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น ( Maistraatti )


เอกสารประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนหย่ามี ดังนี้


กรอกรายละเอียดในคำร้องขอจดทะเบียนหย่า และลงชื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
ทะเบียนสมรสต้นฉบับของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
ในวันจดทะเบียนหย่าต้องนำพยานไปด้วย 2 คน ( คนไทยหรือต่างชาติก็ได้ )
โดยพยานต้องนำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนมาด้วย

หมายเหตุ : การจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ถือเป็นการสิ้นสุดสถานภาพสมรส ตามกฏหมายไทยเท่านั้น

- กรณีมีความประสงค์จะติดต่อสอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. เท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมที่: http://www.thaiembassy.org

Return to “พูดคุยทั่วไป”